M2system.cz

Stanovy

Občanského sdružení FAN CLUB karlovarského hokeje
Karlovy Vary

 


Výklad a definice pojmů

1. Nevyplývá-li z kontextu něco jiného, mají uvedené pojmy níže specifikovaný význam OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Občanské sdružení FAN CLUB karlovarského hokeje Karlovy Vary
STANOVY Tyto stanovy Sdružení v platném znění v dané době ZÁKON Zákon č. 83/1991 Sb. o sdružování občanů v platné době

Název a sídlo Sdružení

2. Sdružení je založeno jako občanské sdružení ve smyslu Zákona a podléhá registraci podle § 6 a následujících tohoto přepisu
3. Název Sdružení zní Občanské sdružení FAN CLUB karlovarského hokeje Karlovy Vary
4. Jejím sídlem je adresa - Robert Bozděch, byt - Dr. Davida Bechera 30, Karlovy Vary 360 01

Cílem činnosti sdružení

5. Cílem činnosti Sdružení je:
5.1 Publikační a propagační činnost se zaměřením na hokej v Karlových Varech
5.2 Sdružovat občany s cílem, pomoc zvyšovat úroveň ledního hokeje v Karlových Varech.
5.3 Psychologická podpora hráčů oddílu ledního hokeje.
5.4 Zprostředkování a realizace charitativních a společenských akcí za účelem propagace hokejového klubu
5.5 Propagování a rozšíření sdružení po karlovarském kraji


Orgány Sdružení

6. Členská schůze
6.1 Členská schůze je nejvyšším orgánem Sdružení a je tvořena řádnými členy
Sdružení. Každý řádný člen Sdružení má právo se na ní zúčastnit.
6.2 Do výlučné působnosti členské schůze patří:
6.2.1 Volit členy předsednictva, čestného předsedy a čestné členy
6.2.2 Schvalovat výroční zprávu předsednictva a roční účetní uzávěrku
6.2.3 Přijímat nové řádné členy Sdružení
6.2.4 Měnit stanovy Sdružení
6.2.5 Dávat závazné pokyny k činnosti předsednictva a jeho jednotlivých členů
6.2.6 Stanovit roční výši příspěvku
6.2.7 Stanovit roční finanční plán
6.3 Členskou schůzi svolává předseda Sdružení nejméně dvakrát ročně, vypsanou na nástěnkové tabuli, každému čestnému členovi a čestnému předsedovi bude zaslán doporučený dopis nebo bude upozorněn jiným vhodným způsobem.
6.4 Členská schůze je usnášeníschopná pokud se jí zúčastní nadpoloviční většina všech řádných členů.
6.5 Členské schůzi předsedá předseda Sdružení a v jeho nepřítomnosti místopředseda.
Pokud ani on není přítomen, pak je předsedajícím členské schůze sekretář Sdružení,
popř. Jednatel nebo jiný z členů předsednictva. Předsedající vyhotovuje o schůzi
zápis, jehož pravost a bezchybnost potvrzují všichni přítomní svými podpisy.
6.6 Členská schůze hlasuje veřejným hlasováním.
6.7 K přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny přítomných platných hlasů. Ke
změně stanov a zvolení člena do předsednictva je třeba nadpoloviční většiny všech řádných členů Sdružení.
7. Předsednictvo
7.1 Předsednictvo je výkonným kolektivním orgánem Sdružení a je tvořeno předsedou,
místopředsedou, sekretářem,jednatelem a členy předsednictva. Členem předsednictva se může stát pouze řádný člen Sdružení.
7.2 Jednotliví členové předsednictva plní závazné pokyny uložené jim členskou schůzí.
7.3 Předsednictvo vypracovává závěrečnou zprávu o činnosti Sdružení za uplynulý rok, kterou předkládá členské schůzi na první členské schůzi v roce následujícím.
7.4 Funkci předsednictva Fan Clubu karlovarského hokeje vykonává předsednictvo, zvolené na 21. členské schůzi Fan Clubu, v tomto následujícím složení
7.4.1 Viktor Tůša – předseda
7.4.2 Robert Bozděch – místopředseda
7.4.3 Vít Němec – místopředseda
7.4.4 Jan Zíka – místopředseda
7.4.5 Ladislav Janoušek – jednatel
7.4.6 Zoran Jančo - sekretář
7.4.7 Daniel Kubelka – člen předsednictva
7.4.8 Jan Matyáš – člen předsednictva
8. Předseda
8.1 Předseda stojí v čele Sdružení a odpovídá za činnost předsednictva.
8.2 Předseda zastupuje Sdružení navenek a je oprávněn jednat jejím jménem a jejím
jménem se vůči třetím osobám zavazovat.
8.3 Předseda jedná o zásadních věcech, až po rozhodnutí přadsednictva.
9. Místopředseda
9.1 Místopředseda plní funkce předsedy v době jeho nepřítomnosti. Jednat jménem
Sdružení a jejím jménem se zavazovat vůči třetím osobám je oprávněn jen na
základě zvláštního zmocnění, které mu může udělit pouze předseda nebo členská schůze.
9.2 V době, kdy funkce předsedy není obsazena přechází na místopředsedu všechna oprávnění a povinnosti uvedené v odst. 8.
10. Sekretář
10.1 Sekretář je odpovědný za vedení veškeré písemné agendy Sdružení, včetně
veškerých účtů Sdružení. V době, kdy nejsou funkce předsedy a místopředsedy obsazeny, přecházejí na něj veškerá oprávnění a povinnosti uvedené v odst. 8.
11 Jednatel
11.1 Jednatel zastupuje sdružení navenek a je oprávněn jednat jménem sdružení a zavazovat se vůči třetím osobám.
11.2. O zásadních věcech jednatel jedná , až po rozhodnutí předsednictva.
11.3 V době, kdy nejsou obsazeny funkce předsedy, místopředsedy nebo sekretáře, přechází na něj veškeré oprávnění a povinnosti uvedené v ods. 8-10.


Řádné členství

12. Řádným členem Sdružení se může stát každý, komu je nejméně 18 let a byl doporučen nejméně dvěma řádnými členy. O přijetí za řádného člena Sdružení rozhoduje nejbližší členská schůze na základě písemné přihlášky, ke které musí být připojeno i doporučení dvou řádných členů Sdružení.
12.1.Ten, kdo byl odmítnut, se o řádné členství může ucházet nejdříve po jednom roce ode dne nepřijetí, toto mu bude oznámeno písemně nebo jiným vhodným způsobem.
12.2 Při nesplnění plnoletosti se může stát členem i ten, kdo doloží povolení zákonného zástupce,
13. Počet řádných členů Sdružení nesmí být menší než deset.
14. Se vznikem Sdružení se řádnými členy Sdružení stávají bez dalšího:
Robert Bozděch
Jan Čech
Jiří Hauzner
Pavla Čechová
Eduard Chytra
Vít Němec
Jaroslav Jiránek
Ladislav Janoušek
Iveta Janoušková
Michal Čaniga
15. Rozhodnutím členské schůze může být udělen statut čestného předsedy
a čestného člena. S udělením těchto statutů se vztahují na čestného
předsedu a čestného člena všechna práva a povinnosti vyplývající z těchto
stanov pro řádné členy Sdružení s výjimkou hlasovacího práva
a povinnosti platit členské příspěvky.
Práva a povinnosti členů Sdružení
16. Členové mají právo účastnit se jednání členských schůzí Sdružení s právem
hlasovacím, volit a být voleni do orgánů Sdružení.
17. Členové mají právo podávat návrhy, dotazy a stížnosti, požadovat vysvětlení
a účastnit se akcí Sdružení.
18. Členové mají povinnost dodržovat zásady hospodaření Sdružení.
18.1. Členové mají povinnost včas platit členské příspěvky.
18.2. Členové mají povinnost reprezentovat organizaci a to na všech
akcích, kde vystupují jako členové sdružení a neničit dobré jméno
organizace.
18.3. Členové mají povinnost zúčastnit se jedné členské schůze ročně.
18.4. Členové mají povinnosti se prezentovat průkazkami.
Zánik členství
19. Členství ve Sdružení zaniká
19.1 vystoupením oznámeným písemně schůzi členů
19.2 pravomocným rozhodnutím schůze členů
19.3 nezaplacením členského příspěvku
19.4 úmrtím člena
19.5. špatnou reprezentací, která ničí dobré jméno organizace.
Zásady hospodaření Sdružení
20. Sdružení je dobrovolným neziskovým Občanským sdružením, jehož příjmy
tvoří:
20.1 členské příspěvky
20.2 dotace, subvence a dary
20.3 příjmy z vlastní činnosti Sdružení
21. Hospodaření Sdružení se řídí ročním finančním plánem tak, aby po provedení
roční účetní uzávěrky byly výsledky hospodaření Sdružení neziskové.
Součinnost s jinými sdruženími
22. Sdružení může uzavírat s jinými sdruženími smlouvy o součinnosti dosažení
určitého cíle, popřípadě k uplatňování jiného společného zájmu.
23. Smlouva o součinnosti musí mít písemnou formu.
24. Sdružení má právo obracet se na státní orgány s peticemi.
Zánik Sdružení
25. Sdružení zaniká :
25.1 dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením
25.2 pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění.
27. Při zániku Sdružení se provede majetkové vypořádání, a to prostřednictvím
likvidátora, který bude určen příslušným ministerstvem.
28. Od 26. 7. 2003 je nedílnou součástí stanov Fan Clubu karlovarského hokeje
volební řád v tomto znění.
28.1 volit mohou pouze členové Fan Clubu karlovarského hokeje
28.2 pro platnost voleb musí volit nadpoloviční většina členů
28.3 kandidáti se volí veřejnou formou
28.4 kandidát do předsednictva musí být podpořen 5 a více hlasy
28.5 člen předsednictva je volen na pětileté období
28.6 nebude-li kandidát zvolen více než 50% hlasů všech členů, musí být volba dvoukolová
28.7 kandidát může kandidovat pouze na jeden post
Za předsednictvo: Viktor Tůša - předseda
Robert Bozděch - místopředseda
Vít Němec - místopředseda
Jan Zíka - místopřesdseda
Ladislav Janoušek - jednatel
Zoran Jančo – sekretář
Daniel Kubelka – člen předsednictva
Jan Matyáš – člen předsednictva


FAN ZÓNA

E-MAIL:

HESLO:

Zapomenuté heslo

Jak se stát členem

Stanovy

© 2008 - 2023 FAN CLUB Karlovarského hokeje o.s.

Zásady ochrany osobních údajů | Facebook